a©ðcZ^e c¦òe

eZR-ø^òøZe eZRZ akb\â b¬ö eòNZ MWÿPe ûZue eZR]Z^Uö \êeZPeZM¥ PeZMPe Pi @ZøâZ« PjPfö WZqe Pa÷\¥u VZeê Pi ^òeZg PjZA PûZe geYZ_^Ü PjPfö PûZeò øé_Zeê ûZue PeZM C_gc PjfZö ûZue _êûâ jeòje @_êûâòø [ôPfö jeòjeu _ûÜU iû¥bZcZ bUhY ùlê PeZMPe @ZøâZ« PjPfö ùlê \êAúò eqa‰ð ]ZeY øeò i\Ziað\Z PfZûø SeòfZö cYòh P~PûPaPk iaê@ZWÿê ^òeZg jêG ûêceò geYøê @ZPiö Pi aò PiA@Z øfZö

 

.
 

Pa÷\¥, øaòeZR iaê@ZWÿê ^òeZg PjZA _âbê @Z_Yu geYZMû PjPfö øPVZe û_i¥Z øPfö ]ZeYZPe ejòPfö @ZjZe ^ò\âZ _eòû¥ZM øeò céûꥬd cª R_ ijòû PûZe bR^øU©ð^Pe \ò^ MWÿò·fòfZö ûêc ûZueò û_i¥ZPe i«êÁ PjZA Ê_ÜZP\g øfö Pi ^@eøê P`eòMPf \êeZPeZM¥, ùlêPeZM bf PjZAMfZö bf ^Pja aZ øò_eò? gqò P~ iaê ~êqòeê C¡ßðPeö P~ PûZe geYZMû a¥Z]ô øY øakòû øeò_Zeòa?

                      PeZMcêq PjZA øZkZûò_Zû øPf Pi øò«ê bêfò MPf ^Zjó PûZe øé_Z I øeêYZøêö bêfòMPf ^Zjóò PûZe c^PfZbZ aWÿiòõjZe Pagö _êYò PûZe PWZe fZMòfZö PûZe \gð^øê eZRZ eZYU @ZiòPf PûZe _Z\ ûPk _Wÿò MêjZeò øPfö _ìRZ P\Pf, P^÷Pa\¥ P\Pfö Pj _âbê PûZe øeêYZ PjfZö eZYUu c^Pe PûZeò c¦òe PûZkZAaZe aZi^Z RZMòfZö eZRZ gêYò Lêiò PjPfö iê\ìe fkòûMòeòeê _[e aêjZPjZA @ZiòfZ ^\U _[Peö ^\Ueê PûZ @ZiÚZ^ _ZLøê PLZkZMfZ PMZúòG ^Zk Gaõ Gjò ^Zkøê iõP~ZM øfZ aòeZú _êÃeYUö GPa aò Pij ^Zk gòa cZjZeZ ^ZcPe Gaõ Pi _êÃeYU gòaMwZ ^ZcPe AûòjZiøê _eò_êÁ øeêQòö

 

          c¦òe øZ~ð¥ @Ze¸ PjfZö gqòe ùûêü_Zgßð PLZkZPjfZ, øò«ê ûZe cìk còkòfZ ^Zjóö iPû P~_eò _ZûZk _~𥫠ûZe _eòa¥Z¯òö SeYZe Rk SeòfZ øò«ê fòwe cìk còkòfZ ^Zjóö PghPe gqòøê @Z]Ze øeò ^ò@ñ _WÿfZö

          eZRZ @P¡ðø c¦òe ^òcðZY øeò _ecûß _âZ¯ò PjPfö @agòÁ c¦òe øZ~ð¥ ûZue _ûÜU iû¥bZcZ iõ_ì‰ð øPf Gaõ L¬ò P\AMPf _âùêe bìiõ_©òö Pi c¤ øZke øeZk MûòPe AjfUkZ iZw øPfö øò«ê øU©òð eLôMPf ~êM ~êMøêö bq _ZAñ, cêqò _ZAñ PûZe c¦òe ~gaZ^Z CWÿòfZö

          Pi RPY i^¥ZiU, ^Z ûZe \gð^ \Ziö ûêPc ûZøê ]^¥ øfö Pi PûZe c¦òe PaXÿZ ^òcðZY øfZö cêLgZkZ aò^Z c¦òe øY iê¦e \òPgö ûêcøê ûZjZ @iê¦e \ògfZö ûêPc û _ecZcôZö iaêeò NúPe ûPc @ZcôZ eì_Pe aZi øeö icÉu geUePe ûêPc _âZY i©Zö icÉu jé\dPe ûêPc aòPaøö icÉu c^Pe ûêPc i\òzZö ^eiòõj \Zi Pi aò RPY i^¥ZiUö ûêceò i\òzZ ûZu cZ¤cPe cêLgZkZe eì_P^fZö @Z_Y icÉuê PMKeaZ^ßòû øPf aòbò^Ü øZ~ð¥Peö jêGû ø©ðZ @bòcZ^U PjC[ôaö øò«ê ~êqò øPj ûê jó iaê[ôe iâÁZö cYòh ^òcò© cZûâö ûêceò AzZ _ìeY jêG, ûêzZPe cZ^a @bòcZ^U jêG iò^Z?

 

 
This is the official website of Baba Akhandalamani Temple, Aradi Dham , Bhadrak District, Odisha.
Site Designed by National Informatics Centre, District Unit, Bhadrak, Mail to : oribha@nic.in
Contentes are provided by the Temple Administration of Baba Akhandalmani- Aradi Dham
Best View - 1024 X 768 Pixel - IE 6.0+
.