_âbêu _ê^ü @ZaòbðZa
 

_ìPY¥ZûdZ iZk¦U I Pa÷ûeYU ^\Ue iwc iÚkPe @aiÚòû gâU gâU aZaZ @ZLŠkcYòue @ZeWÿò]Zcö Gjò ]Zce AûòjZi jêGû @Ì\ò^e PjZA_ZPe øò«ê _êeZYe _éÂZPe PMKea cŠòû Gjò _UVe @^^¥ \éÁZ« P\LôaZøê còPkö

.


 

Pa÷\òø ~êMPe _âak _âûZ_U aé©Ziêeøê A¦âP\au aRâ \ßZeZ iõjZe øeò[ôPfö aâjàjû¥Ze cjZ_Z_eê C¡eòaZe PøKYiò C_Zd ^_ZA @ZcôPMZ_^ øPf iPeZaPe _âÇêúòû øck _ê¿ c¤Peö A¦âu @^ê_iÚòûòPe @eZRøûZ P\LZP\fZ ÊMð eZR¥Peö P\aûZcZP^ aâjàP\au geYZ_^Ü PjPfö P~ZM \éÁòPe aâjàP\a A¦âu iÚòûò aòhdPe @aMû PjPfö aâjàjû¥Ze cjZ_Z_eê ^òÉZe _ZAaZ _ZAñ _âbêgâU gòagueue fòwZbòPhø øeòaZ _ZAñ A¦âP\auê _eZcgð P\Pfö
          A¦âP\a fòwZbòPhø _ZAñ PMKûc Ehòu geYZ_^Ü PjPfö PMKûcEhò A¦âP\au øêøéû¥ _ZAñ ûZuê iZjZ~¥ øeòaZøê c^Z øeòP\Pfö @Mû¥Z cZŠa¥ Ehò A¦âu C_Pe øé_Z _eag PjZA Gjò ]ZcPe fòwZbòPhø _ZAñ i¹û PjPfö fòwZbòPhø _Pe A¦âP\a gZ_cêq PjZA ÊMð _âû¥Za©ð^ øPfö A¦âue ^Zc @ZLŠk, ûZu \ßZeZ _ìRòû Gaõ _âûòÂòû gâU gâU gòagueue fòw Pi\ò^eê @ZLŠkcYò ^ZcPe _ìRòû PjCQ«òö
          P_KeZYòø ~êMPe PgZYòû_êee cjZeZR [ôPf aZYZiêeö G icÉ @*k Gø\Z ûZue eZR¥e @«bìðq [ôfZö aZYUiêe ûZu GøcZûâ ø^¥Z ChZu _ZAñ Gjò @ZLŠkcYòu c¦òePe _ìRZyð^Ze a¥aiÚZ øeò[ôaZe ^Ròe P\LôaZøê còPkö aZYZiêeu icdPe Gjò A¦â-_âûòÂòû c¦òee MeòcZ ûâò_êea¥Z_U aòL¥Zû PjZA[ôfZö
          gâU gòague PjCQ«ò Êdõ cjZøZkö G iùeZùe RMûe icÉ iéÁò ûZueò AzZPe jêG, _âkd c¤ö øZkøâPc øZke øeZk MûòPe aZYZiêe ijòû icÉ eZR¥ fU^ PjZAMfZ øZkMbðPeö jêGû _âbê @ZgêPûZh @ZLŠkcYò ^òPR @ZcôPMZ_^ øPf P~ZM iZ]^Z _ZAñö øâPc R^ cZ^ieêaòiáû PjZAMPf aZaZ @ZLŠkcYòö

_ê^ü @ZaòbðZae øZjZYU

 @Z^êcZ^òø ùûêŸðg LâUÁZ± `ZfMê^ cZi øé¾_l PiZcaZee Gø iê¦e iøZkö Pi icdPe Pijò @õùke Rcò\Ze ^òkZ\âU ice iòõj ûZe jkò@Z @^«øê _VZAPf Rcòe ·h _ZAñ jk øeòaZøêö jk øeê[ôaZ @aiÚZPe fwke cê^ jVZû¨ PøKYiò øPVZe aÉê P\jPe aZRò MfZö jkò@Z @^«øê jû¨ùøòû øeò iéÁò PjfZ _âùŠ g±ö NWÿNWÿòe _âùŠ g±Pe [eje PjfZ ]eZö eqe SeYZ ij @Zü @Zü eWÿòPe _âøµòû PjZACVòfZ ùûêŸòðMö

@^«e @«üPùû^Z fê¯ PjZAMfZö i´òû P`eò _ZA Pi ]ZAñfZ cê^òa ^òøúøêö cê^òa Gaõ MâZcaZiU jû¨aZø¨ PjZA gêYòPf @^«e aqa¥ö @Mû¥Z iP¦j PcZù^ _ZAñ icPÉ NúYZiÚkøê @ZMc^ øPfö PiPûPakøê _eòPag øâcgü gZ« PjZA~ZA[ôfZö eq a\kPe lUe _ì‰ð [ôfZ Pijò iÚZ^ö PøPûø i_ð `êû¨øZe øeò lUe c¤Pe i«eY øeê[ôPfö @Zü @Zü eWÿòe ûUaâ Êe øâcgü lUY PjZA @Ziê[ôfZö G _âøZe @_âû¥Zgòû @NúY P\Lò øòõø©ða¥cìX MâZcaZiU  I Rcò\Ze eji¥ CP^àZù^ _ZAñ PiVZPe PLZkòaZøê fZMòPfö øòQò icd _Pe _âbê @Z_PY @Zaòbêðû PjPf icZ]ô c¤eêö

fwkcì^ aZRò Pag¨ øòQò lûò iéÁò PjZA[ôfZ @Z_Yu cÉøPeö _[eeê øY eq SPe? øò«ê @Z_Yu fUkZPe iaê i¸aö økZcêMê^U _[ee iê\ég¥ PûZeò fòwcì©òð, lûeê Seê[ôfZ i\¥ eqö @Z_Yu @Zü eWÿòeê @ZeWÿò ^ZcPe _âiò¡ PjZA @ZeWÿò ]ZcPe @Zaòbìðû PjPfö @Z_Yue @ZcôPMZ_^ Gaõ @ZaòbðZa @Z_Yue ^òRÊ fUkZ aòPghö Pi\ò^ ^ògZ¡ðPe ^òkZ\âU ice iòõju Ê_ÜPe @ZaòbðZa jêG RPY eqZq i^¥ZiUeö

\lòY jÉPe ûâògêk, øY×Pe jZWÿcZk, geUPe øúZùìk, ø‰ðPe, øêŠk, gòe RúZPe `Yò, ùûêü_ZgßðPe @P^ø i_ðö i^¥ZiU øjòPf – Pi icÉu @mZûPe bìûkPe û_i¥Zeû [ôPfö jkcê^ aZRò ûZu û_i¥Z bw PjfZö cÉø lûeê eq SeêQòö lUe iÜZ^Pe ~ªYZ _âgcòû Pjaö @Z_Y ^òRe _eòùd P\Pf @ZLŠkcYòö \gð^ P\Pf bquêö ]^¥ aZaZ PûZe fUkZö
          @Z_PY @ZmZP\Pf iêPa\U aâZjàY WøZA @ZiÚZ^ _âûòÂZ øeòaZøêö @Z_PY ~ªYZ fbòPf, _âZYUe ~ªYZ PcZù^ _ZAñö ^òR geUeeê eq SeZA, ^òPR ~ªYZe jkZjk _Z^øeò, RMû C¡ZeòaZøê, ^UkøY× ^Zc iZ[ðø øeòaZøê @Z_PY _âû¥l PjPfö ~ZR_êeiÚ ^jZeU MâZceê _Z*RY Pa\m aâZjàY ^òcªòû PjPf PûZe @ZiÚZ^ _âûòÂZ _ZAñö _âûòÂZe ~m PjfZö øZjó PøCñVê \Pk i^¥ZiU @Ziò _j*ôPfö øúòPe øhZaZi, geUePe aòbìûò ù¦^, jÉPe ûâògìk, P_Z[ô I øcŠkêö øZjZøê øòQò ^øjò Cy ÊePe cª _XÿòaZøê fZMòPfö PaZ]jêG P\aeZR A¦â ÊMðeê P\ahðUcZ^uê P_âeY øeò[ôPf PûZe c¦òe _âûòÂZ øeòaZøêö Pi\ò^ê aZaZ @Z_PY _âûòÂòû PjZA _ìRZ _ZCQ«òö
          eZRø^òøZe eZRZ akb\â bõRö eòNZ MWÿPe ûZue eZR]Z^Uö \êüiZ¤ PeZMPe Pi @ZøâZ« PjPfö WZqe Pa÷\¥u VZeê Pi ^òeZg PjZA PûZe geYZ_^Ü PjPfö PûZeò øé_Zeê ûZue PeZM C_gc PjfZö ûZue _êûâ jeòje @_êûâòø [ôPfö jeòje bUhY ùlê PeZMPe @ZøâZ« PjPfö ùlê \êAúò eq a‰ð ]ZeY øeò i\Ziað\Z PfZûø SeòfZö Pa÷\¥, øaòeZR iaê@ZWÿê ^òeZg PjZA _âbê @Z_Yu geYZMû PjPfö øPVZe û_i¥Z øPfö ]ZeYZPe ejòPfö @ZjZe ^ò\âZ _eòû¥ZM øeò cjZ céûꥬd cª R_ ijòû PûZe bR^øU©ð^Pe \ò^ MWÿò·fòfZö @Z_Y ûZueò û_i¥ZPe i«êÁ PjZA Ê_ÜZ\Pg P\Pfö Pi ^@eøê P`eòMPf \êeZPeZM¥, ùlêPeZM bf PjZAMfZö eZRZ @Z_Yue c¦òe øZ~ð¥ gêbZe¸ øeò iõ_ì‰ð PjaZ _ìaðeê P\jû¥ZM øPfö c¦òe øZ~ð¥ ûZue _ûÜU iû¥bZcZ _Z…cjZP\B iõ_ì‰ð øPf Gaõ L¬ò P\AMPf _âùêe bìiõ_©òö Pi c¤ øZke øeZk MûòPe AjfUkZ iZõM øPfö øò«ê øU©òð eLôMPf ~êM ~êMøêö bq_ZAñ, cêqò_ZAñ ûêce c¦òee ~gaZ^Z CWÿòfZö 

 

 
This is the official website of Baba Akhandalamani Temple, Aradi Dham , Bhadrak District, Odisha.
Site Designed by National Informatics Centre, District Unit, Bhadrak, Mail to : oribha@nic.in
Contentes are provided by the Temple Administration of Baba Akhandalmani- Aradi Dham
Best View - 1024 X 768 Pixel - IE 6.0+
.