aZaZcYUue @nêûfUkZ

fUkZcd _âbê @ZLŠkcYUu HgßeUd fUkZ

~ZjZue fUkZ icìje a‰ð^Z RM^àZûZ bMaûU ieÊûU øeòaZøê @ic[ðö ~ZjZue fUkZe a‰ð^ZPe iZû icê\âe Rk ~\ò øZkU jêG, icMâ _é[ôaU øZMR, P\aU bMaûU cêaðU MQe gZLZ PfL^UPe ûZue a‰ð^Z øe«ò, PûPa øZkU ieò~òa, øZMR ieò~òa, @iõ_ì‰ð ejò~òa fUkZe a‰ð^Zö Pi_eò iÚPk iZ]ZeY cYòhe iZ¤ øY? _âbêue PøPûø fUkZe a‰ð^Z GVZPe C_iÚZ_^Z øeêQò bqu @aMûò ^òcP«ö
          _âbê @ZLŠkcYUu c¦òee PaXZPe _âPag øPf P\LôaZøê _ZAPa @P^ø gÑgî]ZeU PMeê@Z aÈ _eòjòû ]ZeYZPe [ôaZ bqö PijòcZ^u c¤eê _eêPhZ©c PiVU RPY bq P~ øò _âbêue @Pgh øeêYZe ^ò\gð^ Êeê_ RUaòûö

 

_êeêPhZ©c PiVUue Ne eZR^Me, PMZa¡ð^_êe MâZcPeö aZ_Ze ^Zc c[êeU PiVUö Pi icê\âeê WwZPe ~ZA cZQ cZeòaZøê P_hZ bZaPe MâjY øeò[ôfZö ûZe ÈUe ^Zc iêøZ«òö ÊZcU ÈUøê QZWò \êASò@ ^Zc _ZaðûU Gaõ ieÊûUö GøcZûâ _ê@e ^Zc cYòb\âö Gjò _Z*RYøê P^A iêLU _eòaZePe RUa^ ^òaðZj øeê[ôPf _êeêPhZ©cö jVZû¨ 2004 ciòjZPe Pi P_úPe @ij¥ ~ªYZ @^êba øPfö MâZc¥ Pa÷\¥VZeê øúøe aW aW WZqeLZ^ZPe ùòøò›Z \ßeZ PøKYiò iê`k còkòfZ ^Zjóö

 PghPe Pi øúø aWWZqeLZ^Ze ø¥Z^ie PÆiZfòÁ Gi._ò. iòõu _ZLPe _eUlZ øeZAPfö WZqe øjòPf Pi _ZøiÚkU ø¥Z^iePe @ZøâZ« Gaõ Pi Pgh @aiÚZPeö PeZMU @ûòPagU PjPf 2cZi a*ôaö WZqeaZaêu ø[ZPe @aògßZi øeò Pi  WZqe ^òeõR^ ûâò_ZVUu _ZLPe _eUlZ øeZAPf Gaõ Pi c¤ icZ^ _âøZee cû P\Pfö ÊZ[ðU  cYòh P~PûPaPk iaê@ZWê ^òeZg jêG PiPûPaPk Bgßeue geYZ_^Ü PjZA[ZGö ^ZÉòø cYòh @ZÉòø c¤ jêGö RUa^ _âûò @iUc ccûZ _êeêPhZ©c PiVUuê c¤ aZaZ @ZLŠkcYUu geYZMû PjaZøê aZ¤ øfZö Pi _eòaZe _eòR^ QZWò @Ziò @ZLŠkcYUu VZPe ]ZeYZPe ejòfZö _âbêu VZPe RUa^øê C›Mð øeò ûZu ù¦êø  I NhðY _Z^ øeò _âbêue ^Zc iõøU©ð^ øeò \ò^ øúZAaZøê fZMòfZö
          @ZRò aò _êeêPhZ©c Pi\ò^e ø[Z a‰ð^Z øfZPaPk ûZe icMâ geUe PeZcZ*ôû jêGö ]ZeYZPe ejòaZe ûâPdZ\g eZûâòe ûéûUd _â¨jee ø[Z - _êeêPhZ©c _âbêu ùò«ZPe ]eYU cZ PøZkPe MbUe ^ò\âZPe gZdòûö jVZû¨ aéhbe _âQŠ eWòPe _âøéûòiÚ PjfZö  P\LôfZ _jWPe [ôaZ aZaZu c¦òee \ßZe PLZfò~ZAQòö aéhbZeêX RPY gàgî]ZeU i^Ü¥ZiU ûZ _ZLPe _j*ôPfö P\jPe PMeê@Z aÈ, cêŠPe RúZ, jZûPe ûâògìk ijòû W´eêö PaøPe i_ðcZk, i^¥ZiU iàòû jZi¥Pe øjòòPf Pj _êeêPhZ©c cêñ ûêc ¤Z^ ]ZeYZPe i«êÁö ûêce @bòÁ @ag¥ _ìeY Pjaö ûêPc PcZe ]ŠZ, _Z\êøZ, MâjY øe, @ZPeZM¥ fZb øeòaö _êeêPhZ©c @ZM«êøuê iZÁZw _âYZc øPfö jVZû¨ _êeêPhZ©c ^ò\âZ bw PjfZö Ê_ÜPe PjPf aò @ZeZ¤ P\aûZu \gð^ _ZA[ôaZeê ^òRøê øéûZ[ð cP^PøPfö
          ûZ_e\ò^ VZeê ûZe icÉ øÁ \ìe PjZAMfZö _ìað_eò Pi @ZjZe MâjY øeòaZøê fZMòfZö Pi _êYò øZc]¦Z _ZAñ ÊMéjøê _âû¥Za©ð^ øfZö aò]ôe aò]Z^ @^¥ _âøZeö Pi ÊMéjPe @aiÚZ^øfZ _Pe iõ_ì‰ð @ùk PjZAMfZö @Mû¥Z @ZeWò c¦òeøê _âû¥Za©ð^ QWZ @^¥ øòQò eZÉZ ûZ_ZAñ ^[ôfZö
          2004 ciòjZeê Pi _âbêu ]ZeYZPe ejò @ZiòQòö @ZRò aò ejòQòö @û¥Z]ê^òø ùòøò›Z gZÈ P~PûPaPk jZe¨ cZ^òfZ, P~PûPaPk iê\l aòPghm WZqecZP^ @Zi^Ü céûê¥e PNZhYZ øPf ûZe 2cZie RUa^ @a]ô @ZRò 6ahð @ûòaZjòû PjZA~ZA[ôPf c¤ iêelòûö GjZ _âbê @ZLŠkcYUu _âbêûße @nêû C\ZjeYö @ZRò Gjò fUkZe a‰ð^Z _ZAñ _êeêPhZ©c @ZeWò c¦òePe ]ZeYZeû, céûê¥ céûꥬdu øé_Zeê ûZ _ZLPe jZe cZ^òfZö
          ]^¥ øeêYZcd aZaZcYU PûZe fUkZ ö

P~CñVò aZaZ @ZLŠkcYU aò^ò\â _âjeU
.

2006 ciòjZ RZ^êdZeU cZi 18ûZeòL aê]aZe eZûâòe aò^ò\â _âjeö ·eò@ZPW gì^¨gZ^¨ö PiPûPakøê @ZLŠkcYòu c¦òe øZ~ð¥eû MâZcelU @PgZø øêcZe cfäòø¨ _òûZ Pa^ê cfäòø,¨ MâZc- aZPûZk gâURUCu c¦òe PaXZ ijòû PaXZ \ì@ZecZ^uPe ·aò _øZA @ZgßÉòPe ^ògßZi P^C[ôPf, PbZM cŠ_Pe, ^ò\âZP\aUu PøZkPeö @ag û^ê ûZe øæZ«ò Pc<ZAaZ _ZAñ iûû iPùÁZ eZûâò 1.30cò^òú¨ Pja jVZû¨ Ê_ÜPe @Zaòbðìû PjPf c¤ ahðUd RPY iê\gð^ a¥qòö iê¦e P]Zûò ijòû øcePe aZ§ò[ôPf gêbâ aÈúòGö cÉøPe iêPgZbòû [ôfZ ié\ég¥ _MWòö

@ZM«êø @PgZø MZfPe PRZe¨ øeò \êA·_WZ øhò P\Pfö @PgZø jûaZø¨ PjZA ·jófZ @ZM«êøuêö @ZM«êø @PgZøe bZa^Ze _ì‰ðPz\ø _øZA _·eòPf @ZPe aêSò_Zeòfê PûZe bêf? @PgZø - ^ò\âòû @aiÚZPe @ZmZ jñö @ZM«êø – øZ^]e, CV¨ ai¨ jö @PgZø - @ZV \g [e CV¨ ai¨ PjfZö @ZM«êø - @ZŒê P\A ûPk ai¨ö @PgZø – Pi_eò øfZö @ZM«êø - @ZPe PûZe cêŠ PøPû úuZe? @PgZø - @ZmZ _Z* úuZö @ZM«êø – PûPa ûê PcZe PøZúòG úuZe iõ_©òe ·aòøZVò cêŠûPk eLêQê Pøcòûò? @PgZø - @ZmZ PcZe bêf¨ PjZA~ZAQòö @ZM«êø – G bêfe PûZe P~còûò _ê^eZaé©ò ^jêGö @PgZø- @ZmZö


@ZM«êø – ûê GPa ~Z _â[Pc gòa MwZPe iÜZ^ øeò PcZe \gð^ iZeò ù¦êø _ZA G aòhd _âøZg øeòaêö @^¥[Z cêL PLZfòPf ûê jó aò_\ aeY øeòaêö
          jVZû¨ ^ò\âZ bZRòMfZ @PgZøe ûZe cêL cŠke MŠP\gøê PøZûøZ_æëû øeò MWò ·fò[ôfZ @gî]Zeö cêLPe ûZe PMZúòG aZø¥ _âbê PcZe bêf PjZAMfZö @PgZø @Mû¥Z g~¥Z û¥ZMøeò @ZLŠkcYUue bR^ WZøaZRò ~ª P~ZPM aRZAaZ @Ze¸ øeòP\fZö icd P\LôaZøê ûe øZjòñö ^òû¥ øcð C_eZP« gòaMwZPe iÜZ^ _ZAñ _âPag øfZö
          WZøaZRò ~ªe g±Pe jVZû¨ P~còûò RZMâû PjZA CVòPf @ZeWòaZiUö @^¥ RPY MâZcelU ^ŠZ iÜZ^eû @PgZøøê øZeY _·eP« Pøak gì^¥ \éÁò ^òPl_ øfZ @PgZøö iÜZ^ZP« ]ZAñfZ gâU gâU aZaZ @ZLŠkcYUu \gð^ _ZAñö c¦òe PLZfòaZøê @P^ø aZøòö Pøak a¦ c¦òe \ê@Zeøê ^òeòlY øeê[ôfZ Piö icd eZûâ 4úZ PjfZ, _âbê _jW û¥ZM øPfö aW_ŠZ c¦òe PLZfòPf _âZûü ^òûò C_eZP« gâURUCue cwk @ZeûU PjfZö @PgZø ù¦êø _Z^ øeò c¦òe @`òiøê _âû¥Za©ð^ øfZö @PgZøe GûZ\ég a¥ajZee øZeY RZYòaZøê a¥Mâ øcð·eU, a¥Mâ Piaø I a¥Mâ @ZeWòaZiUö @PgZø @Ze¸ øfZ PeZcjhðY øZjZYU ~ZjZ iõMVòû PjZA[ôfZ Mû eZûâòPeö c¦òe a¦ _Pe c¦òe I PaXZe ·aòøZVò @PgZø ·aò _øZA c¦òe GøRê¥øòúòb¨ @`òie gâU CcZùeY _…^Zdøuê P\A[ZGö øò«ê P_âZq \òaiPe GøRòøê¥úòb¨ @`òie b\âø MÉPe [ôaZ PaPk ^òR cêŠûPk ·aòøZVòøê eLô PbZM cŠ_Pe PgZA[ôfZö GjZ [ôfZ ûZe ùec @_eZ]ö i\RZMâû _âbê gâU @ZLŠkcYò ûZøê iPùû^ øeZAP\Pf Gaõ ~êa ~êMøê ^Ròe eLôP\Pf \òaZ^ògò i\Z iað\Z Pi RZMâû icÉu _ZAñö ûZu \éÁòPe @Q_Z øòQò ^Zjóö

 
This is the official website of Baba Akhandalamani Temple, Aradi Dham , Bhadrak District, Odisha.
Site Designed by National Informatics Centre, District Unit, Bhadrak, Mail to : oribha@nic.in
Contentes are provided by the Temple Administration of Baba Akhandalmani- Aradi Dham
Best View - 1024 X 768 Pixel - IE 6.0+
.