.
_âbê gâU@ZLŠPkgße c¦òee @aiÚòûò
 
 b\âø ^ìû^ ieøZeU ai¨ÁZŠ VZeê

b\âø ^ìû^ ieøZeUai¨ÁZŠXÿVZeê @^ê¥^ 39øò cò Z

b\âøe ijee \lòY \òMøê f´ò~ZAQò 5^´e RZûUd eZR_[ Z Gjò eZÉZPe @^ê¥^ \êAøòcò ~òaZ_Pe _ìað \òMøê f´ò~ZAQò c¦òeøê iõP~ZM øeê[ôaZ eZÉZ  Z eZR_[ I c¦òeøê iõP~ZM øeê[ôaZ Qøú ò@ZLŠkcYò Qø ^ZcPe _eòùòû Z

.


 
 b\âø Pek PÁi^¨ ^òøúeê 

 b\âø Pek PÁi^¨ ^òøúeê  @ZLŠkcYòu c¦òee \ìeûZ @^ê¥^ 42øò.cò Z

Pek PÁi^¨ ^òøúeê  @ZeWòQø 5øò.cò Gaõ c¦òe  c¦òeøê iõP~ZM øeê[ôaZ eZÉZ  37øò.cò  Z  @ZeWòQøPe [ôaZ cZAf Lê< úò IWò@ZPe GjZe \ìeûZe  iìù^Z P\CQò

 b\âøeê ~ZûZdûe iêaò]Z

           _âbê gâU @ZLŠkcYòu \gð^ _ZAñ @Zag¥ø \éX^òÂ cP^ZbZa Z                
b\âøVZeê iÚk _[Pe _âbêu c¦òe _ZLøê 24N.<Z ~ZûZdû iêaò]ZC_f² Z icd @^ê~ZAùZfê[ôaZ ai¨ Púâøe Aû¥Z\ò a¥ûòPeø b\âøPe bò^Ü bò^Ü iÚ^Pe [ôaZ ú¥Zøèò ÁZŠ   cZ^u eê Cùòûcìf¥Pe ú¥Zøèò PiaZ c¤ C_fa¨] Z

 
  ^òøúiÚ ijeMêWòø
 
ùZ¦aZfò ije

          _âbê gâU @ZLŠkcYòu _UV VZeê ùZ¦aZfò ijee \ìeûZ 12øò.cò Z c¦òe VZeê \lòYøê k´ò~ZAQò øõøâòú eZÉZ Pa÷÷ûeYU NZúe_ìaðeê _ìYò _ìaðøê ùZ¦aZfò iõP~ZMøZeU eZÉZ Z cSòPe ûò^òûe`Zúø c¦òeVZeê \ìeûZ 4øò.cò Z NZúe @aiÚòûò iZk¦U ^\Ue _gðßPe MûZMûeiêaò]Z C_f², P\gò WwZijòû PcZúe f* Gaõ bêú¨bêúò ÊÌ cìf¥Pe _j*ZAP\a ^\Ue @_e_ZgßðPe Pû«êkò Wòj NZúPe Z

Pû«êkò WòjNZúeê ùZ¦aZfò 8øò.cò Z Gjò @*kPe [ôaZicÉ NZúcZ^uPe ~Z^aZj^ _Zeò øeòaZe _~ð¥Z¯ iêaò]Z c¤ ejòQò Z
   
ødõZPMZfZ ije

 Gjò ijee @ZeWò VZeê  \ìeûß @^ê¥^ 4øò.cò Z ijee \lòY \òMøê f´ò~ZAQò ødõZPMZfZ eZÉZ Pa÷÷ûeYU ^\U C_Pe igq øõøâòú  P_Zf ijòû ~Z^aZj^e _â~ð¥Z¯ iêaò]Z \gð^ZøZlõU u c^aZ*Z _êeY øeòa ^ò½d Z

   
~ZR_êe ije

AûòjZi _âiò¤ ~RZûò PøgeU u _âûòÂòû _âZùò^ C}ke eZR]Z^U ~ZR_êe ije GVZeê @^ê¥^ 18øò.cò \ìe Z ødõZPMZfZ VZeê ~ZR_êeøê _òùê eZÉZ f´ò~ZAQò Gaõ GVZeê @^ê¥^ \ìeûZ 14øò.cò

 
eZRø^òøZe ije I eZRaZúò

 bZeûe ÊZ]ô^ûZe AûòjZi Gø\ZNúYZ ajêk Gaõ PeZcZ*øe øeò[ôaZ eZRø^òøZ eZR¥e eZR]Z^U , eZRø^òøZ ije c¦òe VZeê \êeûZ Rk_[Pe 12øò.cò

 
This is the official website of Baba Akhandalamani Temple, Aradi Dham , Bhadrak District, Odisha.
Site Designed by National Informatics Centre, District Unit, Bhadrak, Mail to : oribha@nic.in
Contentes are provided by the Temple Administration of Baba Akhandalmani- Aradi Dham
Best View - 1024 X 768 Pixel - IE 6.0+
.