øò´\«U

iéÁòe _âZe¸ _ìaðe ø[Zö Pøak [ôfZ @cZ_ @§øZee _eòa¥Z¯ cjZøZgö ^[ôfZ iû¨ ^[ôfZ @iû¨ö icMâ aÉêûß PMZúòG lê\âZûò lê\â PMZfZøZe _òŠPe Nì‰ðZdcZ^ @aiÚZPe [ôfZö iZeZ aògß aâjàZŠPe _eòa¥Z¯ [ôfZ cjZgì^¥ö PMZfZøZe _òŠúò [ôfZ GøcZûâ aâjà ~ZjZøò _âbê gâU bMaZ^ gueue ^Z\aâjà Iñe Êeì_ö øâPc Gjò ^Z\ aâjà aòPÇZeòû PjfZö PMZfZøZe _òŠe Pø¦âPe [ôfZ _âùŠ ûZ_ ~ZjZøò gòague gqò aZ eê\â eì_Pe _eòùòûö Gjò gqòe aòbZR^Pe aògße _âZe¸ PjfZö øâPc iéÁò PjfZ ^òjZeòøZ, Mâj  I ^Plûâö

.
 
 

aògßaâjàZŠ _âbêgâU gòagueue AzZPe iéÁò _âZe¸ _ZAñ @^« g~¥ZPe Pa÷øêY× _êeUPe @aiÚZ_òû PjPf gâU aò¾êö ûZue ^Zbò øckeê iéÁò PjfZ Gø \òa¥ øckö _âbê gâU gueu @ZmZPe aâjàP\a @ZiU^ PjPf Pijò \òa¥ øck C_Peö aâjàZue AwòûPe iéÁò PjfZ iùeZùe RMûö P\aûZu VZeê eZli _~ð¥«ö ^e, øò^Üe, iÚZae, Rwc, ûeêfûZ iùeZùe \éÁòPMZùe PjC[ôaZ iéÁòe Pi iâÁZö Pc÷[ê^eê _âZYURMû øZdZaòÉZe øfZö aâjàP\aue aòøZeeê iéÁò PjPf @P^ø \Z^a I @juZe lcûZ _ZAñ ·fòfZ _eÆe c¤Pe \ߦö @juZee ùeòûZ[ð _ZAñ ajê \òa¥ _êeêh aò_[MZcU PjPfö

aòa©ð^aZ\ P\A Mûò øeò _é[ôaU @ZRòe Gjò iêib¥ cZ^a \ßZeZ _eò_êÁö iõÄZe akPe c^êh¥ _ZAfZ ]cðUd Pùû^Zö Pi ^òRe @Éòûß aòhdPe MPahYZ øeò _âbê gâU gòagueue @Éòûße iõ]Z^ _ZGö c^ ûZe a¥Mâ PjZA CVò Pijò cjZ cjòc \òa¥ iâÁZe _Z\Pe _ìR¥ZNð¥ aZXÿòaZøêö
          ~òG iZeZ aògß aâjàZŠ iâÁZö ûâòøZk ~ZjZe cZ^i_úPe Pi bqe cP^ZaZ‚Z ^RZYòPa aZ øò_eò? @juZe agUbìû aâjàP\a Gaõ aò¾êP\au c¤Pe PgâÂûß _ZAñ \ß¦ß iéÁò PjfZö Gjò \êA P\au c¤Pe _âbê gâU gòague PR¥Zûòfòñw eì_Pe _âøúòû PjfZö Gjò PR¥Zûòfòðwe eji¥ Pb\ øeòaZøê _âPùÁZ øPf aò¾êP\a I I aâjàP\aö fòwe C¡ßð bZMøê MûòøPf aâjàP\a ^òcÜøê MûòøPf aò¾êP\aö PicZ^ue icÉ _âPùÁZ aò`k PjfZö Pi \êPjñ _âbê gâU gòagueue PR¥Zûòcðd ^òeZøZe Êeì_ fòwe _âZe¸ I  @«e PøKYiò iìeZø _ZAPf ^Zjóö \êPjñ f{òû PjPf ^òRe øcð _ZAñö _âbê gâU gòa gueue _Z\_\à ^òRøê ic_ðY øPf Pi \êPjñö @ZgêPûZh gòagueue Pi \êPjñ _â[c gòh¥ bZaPe _eòMYòû PjPfö

_âbê gâU gòague \êA P\au ÉêûòPe _âi^Ü PjZA gâU aò¾êP\auê iéÁòe _Zk^ øZ~ð¥Pe ^òPdZRòû øPf Gaõ aâjàP\auê iéÁò @Z\òe øcð ic_ðY øeò[ôPfö ^òRe cPjgße eì_Pe iõjZeZ\ò øcð ijòû PcZl \Z^ @Z\ò øcð iõ_Z\^e a¥aiÚZ øPfö
          gêøâZ·~ð¥ [ôPf aâjàhòðö gâU aò¾êP\au _âûò ûZue [ôfZ ûUaâ aòP\ßhö øZeY ûZue ]ZeYZ Pi û_i¥Zeû [ôaZ PaPk gâU aò¾êP\a ûZu cZûZuê Qk øeò iõjZe øeò[ôPfö PûYê P\aûZu C_Pe \ZC iZ]ôaZ _ZAñ iað\Z PùÁòû [ôPfö Pi eZlicZ^u \ßZeZ Mêeê _\Pe @bòhòq PjZA P\a P\âZjøê P_âZ›Zjòû øPfö P\aûZcZ^uê aò^Zg øeòaZ _ZAõ PMZúòG aòeZú ~mZ^êÂZ^ øPfö ~møêŠeê Cnêû PjfZ Gø aògZk eZli aé©Ziêeö ûZue cZ^i_êûâ PjZA[ôaZeê P_÷ûéø a‰ðZ^ê~ZA aâZjàY øìk i¸êû PjZA[ôPfö Gjò cjZ^ _âûZ_U @iêe P\aûZcZ^uê ÊMðZPfZøeê aòûZWÿòû øeò ûò^ò_êePe jZjZøZe iéÁò øfZö A¦âZ\ò iaðP\aMY gâU aâjàP\au geYøê MPfö gâU aâjàP\au _eZcgðPe \]ôùUu cj^Ud @iÚò\Z^Pe ^òcðû PjfZ aRâ Gaõ Gjò aRâZÈ \ßZeZ A¦âP\a aé©Ziêeøê a] øPfö
          aâjàjû¥Ze PNZe _Z_ ûZuê cjZøZk eì_Pe MâZi øeòaZøê PMZWZAfZö @Mû¥Z A¦âP\a øòø©ða¥cìX PjZA _êÃeYUPe _âÇêúòû PjZA[ôaZ PMZúòG gû\k øck c¤Pe @ZcôPMZ_^ øPfö GAcòûò øòQò ~êM aòûòMfZ A¦âu @^ê_iÚòûòPe ÊMðeZR¥e @eZRøûZ P\LZP\fZö P\aûZcZP^ aâjàP\au geYZ_^Ü PjPfö aâjàP\a ¤Z^ akPe A¦âP\au iÚòûò aòhdPe @aMû PjPfö aâjàjû¥Ze cjZ_Z_eê C¡eòaZ _ZAñ A¦âP\auê _ìY¥PûZdZ PcNZi^ û^dZ iZk¦U I Pa÷ûeYU iwciÚkPe iÚòû Êdõbê PR¥Zûòfòðwu ijiâZbòPhø _ZAñ _eZcgð P\Pfö A¦âP\a fòwZbòPhø _ZAñ PMKûc Ehòu geYZ_^Ü PjPf PMKûc Ehò A¦âP\au øêøéû¥ _ZAñ PøâZ]òû PjZA @^êÂZ^ _ZAñ c^Z øPf @Mû¥Z A¦âP\a cZŠa¥ Ehòu \ßZeZ Gjò gòagueu Êdõbê PR¥ZûòfòðwZbòPhø øeò aâjàjû¥Z _Z_eê cêqò _ZA ÊMðPfZø _âû¥Za©ð^ øeò[ôPfö Pijò\ò^eê _âbê A¦â(@ZLŠk)u _âbê(cYò) @ZLŠkcYò ^ZcPe aò\òû PjPfö PûYê A¦âP\au \ßZeZ _âûòÂòû @Z_PY aZaZ @ZLŠkcYòö


iû¥~êMe øZjZYU: P^÷còhZeY¥Pe cjhòðcZP^ Gø aòeZú ~mZ^êÂZ^ øeê[ôaZ icdPe _âbê gòague CfMÜ, aòflY PagbìhZPe ~miÚkPe @Zaòbìðû PjPfö Pi_~𥫠gòagueuê gòÁcŠk P\aûZ bZaPe cZ^¥ûZ còkò^[ZGö ~mPe C_iÚòû cjhòðcZP^ gòagueue CfMÜ eì_ P\Lò @_cZ^òû PaZ] øPf Gaõ ûZuê ûZue fòw geUeùêû¥ PjaZ_ZAñ @bògZ_ P\Pfö cjhòðcZ^ue @bògZ_ ^òÀk PjfZ^Zjóö gòagueue fòw bì_ûòû PjaZ iõPM iõPM GjZe iõÆgðPe @Ziê[ôaZ iøkaÉê biàUbìû PjaZøê fZMòfZö jêGû icMâ RMû ]ßõie øZeY GjZ PjZA_ZPe bZaò, cjhòðcZP^ aò¾êP\au geYZ_^Ü PjPfö aò¾êP\a cZ RM\´Zuê _âZ[ð^Z øeò fòwøê @Zd© øeòaZ _ZAñ _eZcgð P\Pfö cjhòðcZ^u _âZ[ð^ZPe P\aU fòwøê @Zd© øeòaZ ijòû gòagueuê i«êÁ øeò[ôPfö Pijò\ò^VZeê gòague gòÁcŠk P\aûZcZ^u c¤Pe _ìRZ _ZA @ZiêQ«òö P_KeZYòø øò´\«U @^ê~ZdU _é[ôaU _âûUû, RM\´Zu \ßZeZ @Zd© I i«êÁ PjZA[ôaZ gòafòw jó @ZRòe @ZLŠPkgßeö


               PûâûdZ ~êMe øZjZYU-  _âbê gâUaò¾ê cZûZ flàUu ijòû ]eYU _éÂeê _Z_^Zg _ZAñ gâUeZcù¦â, û[Z cZûZ iUûZ eì_Pe @aûeòû PjZA[ôPfö P\÷û¥e _éÂbìcòPe cZ iUûZ @_jéû PjZA[ôPfö \Z^a eZR eZaY \ßZeZö cZ iUûZuê C¡Ze _ZAñ bUhY ~ê¡e @aûU‰ð PjPf bZA flàYu ij gâU eZcù¦âö cjZ~ê¡e PghZõgPe eZaY_êûâ A¦âRòûe aâZjàZÈ _âjZePe eZcù¦âue _âZY_âòd bâZûZ flàYue Pgk Pb\ jêG, Pi céû_âZd _Wòej«òö eZaYue eZRPa÷\¥ gêPhY øPj, iì~ð¥ C\d _ìaðeê ùòøò›Z ^øPf _ê^RðUa^ @i¸aö eZcbq j^êcZ^ bqòe ^ò\gð^ Êeì_ Jh]ôaéle M«ZNe M§cZŸð^ cìPkZ_ôZú^ øeò P^A @Zi«òö gêPhY _eZcgðPe j^êcZ^ fuZVZeê cYògòkZ P^A @ZPiö Pa÷\¥eZR gêPhY cYògòkZPe cPjZPhK]ô @bòPhø øeò flàYuê P\aZ_Pe flY _ê^üRðUa^ fZb øe«òö
~ê¡ ieòMfZ, _âbê gâU eZcù¦â aò¾êPfZø _âû¥Za©ð^ øPfö ejòMfZ cYògòkZö ~ZjZ øò @ZRò _âbêgâU @ZLŠkcYU bZaPe iaðR^aò\òûöPûâûdZPe _âbê gâU gâUeZc ]eYUeê _Z_eê bZe fZNa øeòaZøê _êeêPhZ©c bZaPe ]cð_eZdY eZRZ \ge[u _êûâ bZaPe @aûeòû PjZA[ôPfö _òûé @ZmZ _Zk^ _ZAñ gâUeZc ùC\ ahð a^aZi øeò[ôPfö Pijò a^aZi icdPe gâUeZcù¦â _âbê gâU @ZLŠkcYUue fòwZbòPhø øeò[ôPfö

\ßZ_e ~êMPe _âbê gâU aò¾ê gâUøé¾ @aûZePe ]cð _âûòÂZ _ZAñ _é[òaUPe @aûeòû PjZA[òPf Gaõ \ßZeòøZ]òg bZaPe gZi^ øeê[òPfö gâU gòagueu \ßZeZ biàòbìû @bòg¯ øZcP\a gâU øé¾ue _êûâ _â\ê¥cÜ eì_Pe @ada _âZ¯ PjZA[òPfö _â\ê¥cÜu _êûâ PjCQ«ò @^òE¡ö Pi [òPf _òûZ øZcP\au _eò PiK¦~ð¥e cì©ðòc« _âûUøö P~ Pøjò ~êaûU \gð^ cZûâPø _âYd _ZAñ a¥Zøêkòû PjaZ ÊZbZaòøö

Pijò \ßZ_e ~êMe cjZakò \Z^UPgâ akòeZRZu _êûâ aZYZiêe PgZYòû _êePe gZi^ øeê[òPfö Pi _òûZ akòeZRZu _eò [òPf ]cð _eZdY Gaõ _âùŠ  gòa bqö ûZue Êùeòû ûZŠa PÉZûâ \ßZeZ gâU gòa gõøeuê _âi^Ü øeò _âZ¯ PjZA[ôPf ijiâ aZjêö _âMZXÿ bqò \ßZeZ gâU gòa gueuê _âi^Ü øeZA RM^àZûZ _ZaðûU, _êûâ MPYg, øZ©ðòøZ\òu ijòû icÉ 'gòaMY' uê ûZu eZR]Z^U PgZYòû_êee aZiò¦Z øeZA[ôPfö aZYZiìeu _âMZXÿ bqòPe gâU gòague _âi^Ü ejò PgZYòû_êePe aZiøeòaZøê fZMòPfö P~PûPaPk c^êh¥ @õjøZe agUbìû jêG PiPûPaPk ûZ'e _û^ @ai¸ZaU PjZA[ZGö ûZjZ jó aZYZiìe PlûâPe iõMVòû PjfZö aZYZiêe ûZe icl P~Z¡Z ûâò_êePe PLZRò _ZAfZ ^Zjóö PghPe Pi gòagueu VZPe ûZe _âak ~ê¡ fZkiZøê ùeòûZ[ð øeòaZ _ZAñ ^òPa\^ øfZö _âbì gâU gòague aZYZiêee ]éÁûZPe lê² PjPf, PghPe ûZe øZc^Z ùeòûZ[ð øeòaZ _ZAñ ûZjZe icøl P~Z¡Z _âZ¯òe @ZgUaðZ\ P\Pfö
aZYZiêee [ôfZ GøcZûâ ø^¥Z, ^Zc ChZö Pi _âbê gâU gòagueue _ec bq [ôPfö _ìY¥ ifòkZ iZk¦U Gaõ Pa÷ûeYU iwc iÚkPe @aiÚòû [ôfZ A¦â _ìRòû @ZLŠkcYòu c¦òeö aZYZiêe, ø^¥Ze gòa@Ze]^Z _ZAñ @ZLŠkcYò c¦òePe iêa¥aiÚZ øeò[ôPfö ChZ _âPû¥j _âbêgâU @ZLŠPkgßeu _ìRZyð^Z øeê[ôPfö _âbìue cZdZPe agUbêû PjZA Pijò aZYZ øêcZeU ChZ Ê_ÜPe _â\ê¥cÜ _êûâ @^òE¡u ij _âYdPe fU^ \ég¥ P\LôPf Gaõ _âòd iLò ùòûâPfLZ, ^Zc ]Zc RZYò ^[ôaZ Pijò \òa¥ _êeêhuê _âYd _ZAñ @ZYòP\aZøê @^êPeZ] øPfö ùòûâPfLZe PøKYiò iZ«ß^Z ûZøê lZ« øeò _ZeòfZ^òö ùòûâPfLZ aZYZiêee cªU øê¸ZŠe _êûâUö Pi AzZ cZûâPø ûâò_êee icÉ iRUa û[Z ^òRðUae ùòûâ ]kZ fêMZe _e\Z C_Pe _â\gðòû øeZA _Zeê[ôfZö
          _âòd iLôe @aiÚZ @aPfZø^ øeò Pijò \òa¥ _êeêh i§Z^ _ZAñ Pi ChZuê ûâò_êee icÉ \òa¥ _êeêhu ùòûâ_ú _â\gð^ øeZAfZö PghPe ChZ ûZue Ê_Ü øêcZe \òa¥ _êeêhe i§Z^ _ZAPfö gâUøé¾u _êûâ  _â\ê¥cÜu _êûâ @^òeê¡ eì_Peö iLôue \ìaðZe g_[ ùòûâPfLZuê \êüiZji _ZAñ _âa©ðZAfZö Pi @Mû¥Z \ßZeòøZ_ìeU Mc^ øPf Gaõ eZûâòe ^òɲ _âjeUPe cZdZ akPe _â\ê¥cÜu _êûâ @^òeê¡uê PiVZeê @_jeY øeò @ZYò ChZu @«ü_êePe C_iÚòû øeZAPfö _âYd _ZMk ChZ I \òa¥ _êeêh @^òeê¡ _Z_ _âYdPe fò¯ PjZAMPfö
          GjZ @«_êee Mê¯ùeu VZeê mZû PjPf aZYZiêeö Êdõ ^òPR @«_êePe C_iÚòû PjZA ^òeÈ @^òeê¡uê øakòû øeòaZ _ZAñ @ZP\g P\Pfö @^òeê¡ Pøak PiKc¥ iê\gð^ ^[ôPf, Pi [ôPf \òa¥ gqòe @]ôøZeUö aZYZiêee ijiâ Pi÷^¥uê lYcZûâ ~ê¡Pe ]eZgZdU øPf PghPe Êdõ aZYZiêe @^òeê¡u ijòû ~ê¡ øeòaZøê @ZiòPfö @^òeê¡ PMZúòG \òa¥ øZkZMÜò i\ég @ÈPe e[iÚòû aZYZiêeuê _âjZe øPfö Pi _âjZe ij¥ øeò^_Zeò aZYZiêe cZdZ akPe ^ZM`ZiPe @^êeê¡uê aZ§ò _øZAPf Gaõ ^òRe eZli @^êùecZ^uê ûû¨øZk jû¥Z_ZAñ @ZP\g P\Pfö aZYZiêee cªU øê¸ZŠ [ôPf eZR^òûUm, ]cðm I aòmö Pi aZYZiêeuê C_PeZq øZ~ð¥eê ^òaéû øeZAPf @^òeê¡uê ^òRe ]éÂûZ _ZAñ aZYZiêeuê _âZY\Z^ cZMòaZøê øjòPfö G_eò icdPe gì^¥aZYU PjfZö Pj aZYZiêe _âak _âûZ_U aZkòe _êûâ û[Z Pgâ gòabq PûZe aòùZe iað\Z @^êùòûö ûê Gjò \òa¥ _êeêhuê iZcZ^¥ bZa^Zjóö _âbìgâU gòagueue iZeZ RMûe ÊZcU ûZueò aòbêûò, @û¥« \êaðkøê c¤ _âak _eZøâcU øeZAaZe ic[ðö G icÉ fUkZjó ûZueò bò@ZYö Pijò iað ic[ð PûZe Gjò Maðøê iõPM iõPM ùì‰ð øeòP\Paö gì^¥aZYU gêYò aZYZiêe @^òeê¡ a¡eê aòeû PjPfö
          aZYZiêe \ßZeZ @^òeê¡ a¦U PjaZ aòhd \ßeøZ]ôg gâU gâU øé¾uê @Q_Z ejòfZ ^Zjóö Pi ^òRe _âP_Kûâ @^òeê¡øê C¡Ze øeòaZ _ZAñ aògZk Pi÷^¥aZjò^U ijòû PgZYòû_êePe C_iÚòû PjPfö
          ^ZMu aòh RßZkZPe C_ôUWÿòû @^òeê¡ RM^àZûZ \êMðZuê iàeY øeò Éêûò øPf Pj RM^àûZ! bqa›kZ, @Z_Y ~g \Z^øZeU Gaõ @Z_Yu PøâZ] @ZMPe ûâò_êePe Pøjò ûòÂòaZ @i¸aö Pj P\aU! cêñ ^ZM`ZgPe a§Z PjZA @û¥« C_ôUWÿòû @aiÚZPe @Qòö Pj P\aU! @Z_Y PcZe øÁ \ìe øe«êö bqa›kZ cZ \êMðZ, R^à\ZûâZ øZkU eì_Pe @^òeê¡u i¹êLPe C_iÚòû PjZA @^òeê¡u øÁ ^òaZeY øPfö
          @^òeê¡u _òûZ _â\ê¥cÜu ij gâUøé¾ PgZYòû_êe C_Pe _âùŠ @ZøâcY @Ze¸ øeòP\Pfö G_Pú aù^a¡ gòague aZYZiêeuê elZ øeòaZ _ZAñ ^òRe icÉ gòaMYu ijòû gâUøé¾u ijòû ~ê¡ øeòaZ _ZAñ C_iÚòû PjPfö gâUøé¾ aZe @PlZjòYU Pi^Z I _êûâ _â\ê¥cÜu ijòû iõMâZcPe a¥Z_éû PjPfö @Ze¸ PjfZ _âùŠ ~ê¡ö bq I bqòe, @jõøZe I gqòeö ]cð I @]cðe _âùŠ ~ê¡ö ûZ' _lPe [ôPf iaðcd ø©ðZ gâU gòagueö aZYZiêe [ôPf bqò eì_ø @PcZN gqòe @]ôøZeUö gâUøé¾ Êdõ gâUaò¾êu @aûZeö gâUaò¾ê I gâUg¸ê Gø I @bò^Üö Cbd I Cbdue _ec bqö PghPe gâUaò¾êu @aûZe gâUøé¾ _âbêgâU gòagueu geYZMû PjZA Éêûò øPfö Pj iaða¥Z_U _âbê gâU gòagueö @Z_Y MêYeê ^òfòð¯ PjZA MêYPe jó MêYe _âøZg øe«òö Pj MaðjZeU bMaZ^ gue @Z_Y jó aZYZiêeøê gZ_ P\A[ôPf, ijiâbêRZ PQ\^ _ZAñö Pijò MaðU aZYZiêee Mað ^Zg _ZAñ ûZe ijiâ bêRZ PQ\^ _ZAñ cêñ C_iÚòûö Pj _âbê bqa›k, @Z_Y øé_Z øeò ~ê¡eê lZ« jê@«êö
          _âbê gâU gòague øjòPf Pj gâUøé¾! ûêPc iû¥ øjêQ, @ag¥ cêñ aZYZiêee ijiâ aZjê PQ\^ _ZAñ gZ_ P\A[ôfòö øò«ê cêñ bq a›k, cêñ i\Z iað\Z bqe @]ò^ö Pj ecZ^Z[! G_eò @aiÚZPe cêñ ijiâ bêRZ øZúòaZe cêø iZLô PjZA_Zeòaò^òö Pj iZew_ZYò! @Z_Y _â[Pc PcZPû PcZeò @ZmZPe Ré¸YZÈ \ßZeZ Ré¸Uû øeò aZYZiêee ijiâbêRZ PQ\^ øe«êö
          _âbê gâU gâUøé¾ gâUgòa gueu @ZmZPe ^òRe ]^êgePe Ré¸gZÈ i§Z^ øeò _ò^Zø _ZYò gòague C_Pe _âjZe øPf Gjò aZYe _âjZePe gâU gòague PcZjMâÉ PjPfö ûû¨_½Zû¨ gâUøé¾, M\Z, LWÓ I EÁò @Z\ò @È \ßZeZ aZYZiêee Pi÷^¥u iõjZe ijòû ijiâbêRZ PQ\^ øPfö cÉø PQ\^ _ZAñ C\¥û gâUøé¾uê lZ« øPf gòagueö gâUøé¾ @^òeê¡ û[Z P_Kûâ a]ê ChZu ijòû \ßZeòøZ _âû¥Za©ð^ øPfö û\^«Pe aZYZiêe ûZe _âak bqò I ûZŠa \ßZeZ gâU gòagueuê _âi^Ü øeZA P\÷û¥ bZa aò^Zge ae _âZ¯ PjZA, cjZøZkûße ae_âZ¯ PjZA I PgâÂMY bZaPe aò\òû PjZA gâU gòagueue iZ^Üò¤Pe gòa_êe Pø÷kZi PfZøPe aZi øeòaZøê fZMòPfö Gjò aZYZiêeue gZiòû eZR¥ [ôfZ aZPfgße ~ZjZøò ûZue ^Zc aZYZiêee @_bâõgeê iéÁö aZYZiêe ^òRe _âòd ø^¥Z ChZe gòaZeZ]^Z _ZAñ _ìY¥ ifòkZ iZk¦U I Pa÷ûeYU iwc bìcòPe Gjò _âbê gâU @ZLŠkcYòu c¦òePe PiaZ _ìRZe a¥aiÚZ øeò[ôPfö
          aZYZiêe Pø÷kZi_êeU Mc^ _Pe Gaõ ChZue \ßZeø_êeU _âiÚZ^ _Pe øòQòøZk gâU @ZLŠkcYòu PiaZ _ìRZ aò]ôa¡ ·fòfZö iaê û øZk øakòûö _âbê gâU gòagueue ^òÃk aòMâj gâU @ZLŠkcYò Êdõ ^òR AzZPe icZ]ôiÚ PjZAMPfö øZke øeZk MûòPe aZYZiêe øéû c¦òe ]ßÉ PjZAMfZö
          iaê û ûZueò AzZPe i¸ìûö Pi jó û cjZøZkö Pi icÉ _Z_Ue _Z_, \êüLôe \êüL ^Zg _ZAñ, bqe @Z©ð ^òaZeY _ZAñ, @ZeWÿò ]ZcPe @ZLŠkcYòue ]eZaûeYö
          \ßZ_e ~êM MfZö \ßZ_e PghPe økò _âPag øfZ @bòc^ê¥ue _êûâ _eòlòûu eZRûß icdPeö _âbêgâU @ZLŠkcYò R^cZ^ieê aòiáûò PjZA~ZA[ôPf c¤ h A¦âòd _âZ¯ _gê_lUu cZ^iPe C\¨RUaòû [ôPfö _ìPaðZq c¦òe iÚZ^Pe iéÁò PjZA[ôfZ Gø _Zú aZ aòeZú _âZ«eö ^òøúiÚ R^aiûòeê MZBcZP^ NZi ùeòaZøê _Zúøê @Zi«òö PicZ^ue _jÜZeê Êdõ _æZaòû jêG \êMÛe ]ZeZ Gaõ icZ]ôiÚ _âbê gâU gòaue _âPû¥j @bòhòq PjZA[Z«òö
          \êMÛ ^_ZA PMZ_Zkøêk guòû jê@«òö PghPe iP¦j PcZù^ _ZAñ MZBcZ^ue @^ê]Za^ øeò gâU g¸êue GûZ\ég fUkZ aòhdPe @aMû jê@«òö
          icd øZjZøê @P_lZ øPe ^Zö ~ZjZVZeê icde iéÁò jêG, ~òG Êdõ @^Z\ò _ec øZeY, Pi jó ûZe fUkZPLkZ aòhdPe aòmö økòe _Z\êbðZaPe @ûò _âZYUøìkue @ZeûPe bqa›k _âbê gâU @ZgêPûZh \âaUbìû PjZA _âøú PjaZe ^ò¿©ò ^ò@«òö
          R^ aòPÇZeYeê _ìaðø[ôû _ZúMêWÿòø ·h Rcòøê _eòa©òðû PjZA~ZA[ZGö @ZPfZùòû _Zúeê _eòa©òðû ·h Rcòe cZfòøZ^Z _ZG Rcò\Ze aõgUd ^òkZ\âU ice iòõjö
          ^òû¥ P^÷cò©òø øcðZ^ê~ZdU Pi ûZe jkò@Z @^«øê _VZG P_âZq ·h Rcòe jk øeòaZ _ZAñö Pi\ò^ [ôfZ `Zf¨Mê^ cZie PiZcaZeö @P^Pø gòa _ìRòaZPe a¥Éö jkò@Z @^« cê^òa ø[ZPe ·fòfZ ·hRcòøê jeW aêYòaZ _ZAñö jkøfZ øò«ê G øY! jkcê^ ûZe fZLôMfZ bìûkPeö @Zü! @Zü! eWÿòPe ùûêŸòðM _âøµòû PjZACVòfZö icMâ _é[ôaU [eò CVòfZ, iPû P~_eò ]ßõi PjZA~òaö økZ aZ\f PNZúò @ZiòfZö NWÿ NWÿòe _âùŠ g±Pe Pc\ò^ò _âøµòû PjfZö PùûZ jeZAfZ @^«ö
          ûZe PùûZ P`eòfZ, @ZLô PLZfò P\LôfZ, bêûkPe økZ cêMê^ò _[ePe aZRò ûZe `Zk bZwòQòö øò«ê G øY! _[ôeê ø’Y PøPa eq SPe? N^ N^ @Zü @Zü eWÿò ijòû i\¥ eqe PMZúòG ^òSðeòYU _Zfúò ~ZAQòö øZjó PøCñVê PMZúòG ^ZM @Ziò `êû¨øZe QZWÿêQòö ^ZMúò øòQò lûò øfZ^ò ûZeö Pijò eqe ^òSðeYUPe PøCñVò @\ég¥ PjZAMfZö jkò@Z @^« jû¨aZø¨ö ]ZAñMfZ cê^òa _ZLøê, cê^òa icÉ gêYòfZ, \êüL øfZö _PWZgUuê iZwPe ]eò Pijò iÚZ^øê MfZö
          øò«ê  PiVZPe ^[ôfZ eqe ^òSðeYUö Pøak lUePe _eò_ì‰ð [ôfZ Pijò iÚZ^ö ^ZM i_ð \k \k PjZA lUePe iÜZ^ øeê[ôPfö øòQò i_ð fZwêWÿPe QòWÿZ PjZA MRð^ øeê[ôPfö øò«ê GcZ^uê P\Lô ^ZMMêWÿòø Pijò iÚZ^ _eòû¥ZM øeò ·fòMPfö a¦ PjfZ ^Zjó @Zü @Zü eWÿòö c^Pe bd Gaõ jé\dPe @ZguZ P^A øòQò @Mâie PjPf M©ð ^òøúøêö ·eò_úPe cZúò a\kPe ~òcòûò  gàgZ^e _ZCñgö ûZeò bòûeê aZjZeòPf _âbê aZaZ @ZLŠkcYòö `Zk aZRò Pag¨ øòQò @õg lû PjZAQòö _âbêu ·eò_Pú Nêeò aêfêQò PMZPú ^ZMö ùûêü_ZgßðPe lUe C_Pe eq a‰ðPe @uòû [ôfZ @ZLŠkcYòö
          G PûZe øò fUkZ _âbêö @Z©ðûâZY ^Zc iZ[ðø øeòaZøê jkò@Ze jk cê^Pe ^òRøê lûaòlû øeZA økò ~êMPe ûêPc @Zaòbìðû PjPfö @Zü @Zü eWÿòeê ûêPc @ZeWÿò ^ZcPe aòL¥Zû Pjfö  ]^¥ Pi ^òkZ\âU ice iòõje jkò@Z, PûZPû lû aòlû øfZ Piö øò«ê ûê Ê_ÜPe \gð^ P\fê ûZøêö Pi\ò^ ^ògZ¡ðPe @ZaòbðZa jêG RPY eqZq i^¥ZiUeö \lòY jÉPe ûâògêk, øY×Pe jZWÿcZk, geUePe øúZùêk, ø‰ðPe øaù øêŠk, gUe RúZPe `Yò, ùûêü_ZgßðPe @P^ø i_ðö i^¥ZiU øjòPf – Pi icÉu @mZûPe bìûkPe û_i¥Zeû [ôPfö jk cê^ aZRò ûZu û_i¥Z bw PjfZö cÉø lûeê eq SeêQòö lUe iÜZ^Pe ~ªYZ _âgcòû Pjaö @Z_PY ^òRe _eòùd P\Pf @ZLŠkcYòö \gð^ P\Pf bqøêö ]^¥ aZaZ PûZe fUkZö ~ZjZ P~ZMêñ ûêPc lû Pjf ûZøê \gð^ P\fö
          @Z_PY @ZmZP\Pf iêPa\U aâZjàY WøZA @ZiÚZ^ _âûòÂZ øeòaZøêö @Z_PY ~ªYZ fbòPf, _âZYòe ~ªYZ PcZù^ _ZAñö ^òR geUeeê eq SeZA, ^òPR ~ªYZe jkZjk _Z^øeò, RMû C¡ZeòaZøê, ^UkøY× ^Zc iZ[ðø øeòaZøê @Z_PY _âû¥l PjPfö ~ZR_êeiÚ ^jZeU MâZceê _Z*RY Pa\m aâZjàY ^òcªòû PjPf PûZe @ZiÚZ^ _âûòÂZ _ZAñö _âûòÂZe ~m PjfZö øZjó PøCñVê \Pk i^¥Ziò @Ziò _j*ôPfö øúòPe øhZaZi, gòeePe RúZ, geUePe aòbêûò ù¦^, jÉPe a¥ZNâ ùcð, ûâUgìk, icU], P_Z[ô I øcŠkêö øZjZøê øòQò ^øjò Cy ÊePe cª _XÿòaZøê fZMòPfö PaZ]jêG P\aeZR A¦â ÊMðeê P\ahòðcZ^uê P_âeY øeò[ôPf PûZe @ZiÚZ^ _âûòÂZ _ZAñö Pi\ò^ê aZaZ @Z_PY _âûòÂòû PjZA _ìRZ _ZCQ«òö  

 

 
This is the official website of Baba Akhandalamani Temple, Aradi Dham , Bhadrak District, Odisha.
Site Designed by National Informatics Centre, District Unit, Bhadrak, Mail to : oribha@nic.in
Contentes are provided by the Temple Administration of Baba Akhandalmani- Aradi Dham
Best View - 1024 X 768 Pixel - IE 6.0+
.