~Z^ò~ZûâZ I cPjZiôa

fUkZcd _âbêue c¦òePe aZe cZiPe Pûe ~Zûö jò¦ê PøPfŠe @^ê~ZA ahð @Ze¸ jêG Pa÷gZL cZie _â[c \ò^ _YZ iõøâZ«òeêö
_YZ iõøâZ«ò

_âbê gâU @ZLŠPkgßeue _jWÿ bZPw _âZûü 4úZeêö cêL _âlZk^, \« cõR^ZP« @Ze¸ jêG cwk @ZkûUö c¦òee cìL¥ _ìRø @ZLŠPkgßeu VZPe @ZkûU cZ¤cPe ^ìû^ \òaie \ò^ù~ð¥Ze ^òPa\^ øPeö cwk @ZkûU P^÷Pa\¥ _Peö cwk @ZkûU P^÷Pa\¥ _Peö _âbê @Z_PY \òMZ´e Page aòeZRcZ^ øe«òö @Ze¸ jêG @céûûìf¥ _*Zcéû NhðYe _aðö

.
 

økò økêh ^ZgøZeò Gjò NhðYøê _YZ øêjZ~ZA[ZGö ~ZjZøò @^¥ûâ ahðPe Pøak _YZ iõøâZ«òPe PjC[ôaZ PaPk @ZLŠPkgßeu c¦òePe ahðPe 365\ò^ NhðY aZ _YZ _âÉêû PjZA[ZGö Gjò\ò^ jRZe jRZe ~ZûâU c¦òePe icZMc jê@«òö øZeY Gjò \ò^Pe NhðY ahðe @^¥\ò^ cZ^uVZeê C}éÁ Gaõ @]ôø `k_â\ö PiaZdûcZP^ Pøak Gjò\ò^ ^òR ûe`eê NhðY øeòaZ ijòû MâjY øeò[Z«òö

          i§¥ZPe aòbò^Ü iZõÄéûòø øZ~ð¥øâc @^êÂòû PjZA[ZGö          
ù¦^ ~ZûâZ
.

      P~PûPaPk _é[ôaU PR¥ÂcZie _âùŠ eê\âûZ_Pe @iÚòe PjC[ZG, RUaRMû MâUhà_âaZjøê _âûòjû øeòaZ _âdZiPe [ZG PiPûPaPk _âbê gâU @ZLŠPkgßeu c¦òe iõfMÜ gòaMwZ, _êÃeòYUPe @Ze¸ jêG ù¦^ ùZ_ö ~[Z P\jU û[Z P\a eUûòPe _âbê gâU @ZLŠPkgßeu ùk«ò _âûòcZ ù¦âPgLe, cZ _ZaðûUu ijòû aéhZeêX PjZA iêi{òû ^ZaPe _êÃeòYUPe Pøkò øe«òö

         

@ZPfZøcZkZPe iêi{òû _êÃeòYU, bR^e ûZPk ûZPk _âbêue ^ZaPøkò iéÁò øPe ÊMðUd @Z^¦e _eòPagö ^P\LôPf aògßZi jêG^Zö i§¥ZPe ·eY _ŠòûcZ^ue iZeMbðø _âaù^ I iZõÄéòûòø øZ~ð¥øâc @ld ûéûUdZ VZeê 21\ò^ _~𥫠·fê[ôaZ Gjò øZ~ð¥øâce _â]Z^¥øê gûMêYòû øeò[ZGö Gjò 21\ò^ c¤Pe @ZPi ù¦^ _ì‰òðcZ ~ZjZøò Gjò ù¦^  ~ZûâZe cêL¥ \òaiö

         
_âbêue Gjò ^ZaPøkò PfKøòø \éÁòeê _âùŠ MâUhà _âaZjeê cêqò_ZAñ P\aue _âdZi PjZA[ôPf Pjñ GjZ _âøéûPe ^e ^ZeZdYe còk^e Gø _âøéÁ icdö _âbê c¦òee PaXZ QZWò Êdõ bqR^uê \gð^ \ò@«ò, \êüL ^òaZeY _ZAñö
gòa aòaZj
.
@ZhZXÿ cZie gêøæ ûò[ôPe _âbê gâU @ZLŠkcYòu c¦òePe @^êÂòû jêG gòa aòaZj C›aö ~[Z P\jU û[Z P\au eUûòPe _âbêue RM^àZûZ _ZaðûUu ijòû _ê^aòðaZj Pa÷\òø eUûòPe iõ_^Ü jêGö _âbêue PiaøcZ^u c¤eê RPY ae_òûZ, RPY ø^¥Z_òûZ bZaPe cP^Z^Uû PjZA[Z«òö ûZ_Pe @Ze¸ jêG aòaZj øZ~ð¥øâcö aòaZj fMÜ iÚòe VZeê ae]eZ _~𥫠øcð, iZjò ^òdªY VZeê P\a ^òcªY _~𥫠øcð PfKøòø øZ~ð¥øâc bò©òPe @^êÂòû jêGö

iêi{òû _úê@ZePe P\a, \Z^a, bìû, P_âû, cYòhcZ^u MjYPe @Ze¸ jêG, aòaZj _úê@Zeö aeNeê GjZ @Ze¸ PjZA ø^¥ZNe _~𥫠~ZA[ZG GVZeê cZ _ZaðûUu ùk«ò _âûòcZ aòcZ^ @ZeêX PjZA @ZLŠkcYòu PbZM cŠ_Pe iêi{òû Pa\Ue _j*«òö Pa÷\òø eUûòPe @Ze¸ jêG aòaZj øcðö eZûâ a¥Z_U Gjò gòa aòaZj øZ~ð¥øâcPe _eòicZ¯ò jêG icê\U còk^Pe ae ø^¥Z PfCúò ~Z@Z«ò aeMéj @[ðZû¨ c¦òeøêö .

c¦òe _âgZi^ _âû¥l ijP~ZMPe @^êÂòû PjC[ôaZ øZ~ð¥øâcPe Cbd ø^¥Z  I ae _le P~ZM\Z^ Gaõ ae~ZûâU cZ^uê LZ\¥P_de @_¥Zdòû øeZ~ZA[ZGö Gjò C_fPl eZûâPe iõZÄéûòø øZ~ð¥øâc @^êÂòû PjZA[ZGö

gâZaYU cPjZ›a
.

@ZhZXÿ cZi ]eZ_éÂeê aò\Zd ^òGö gâZaY cZie @Z\¥ PiZcaZe VZeê @Ze¸ jêG gâZaYU cPjZ›aö _[_âZ«e iaê@ZPW PMZúòG Êe PbZkZaZaZ _Ze øPeMZ, Rúò@Z aZaZ _Ze øPeMZ, ac¨ ac¨ PbZPfö P\ge PøZY @^êPøZYeê bq ]ZAñ @Zi«ò _âbê aZaZ @ZLŠkcYUue RkZbòPhø _ZAñö aòbò^Ü ^\Ueê iõMéjUû Rk øZ§Pe bZePe ]ZeY øeò øZCWÿò@Z _Z\Pe ·fò ·fò @Zi«ò aZaZ c¦òeö PicZ^ue iêc]eê ac¨ ac¨ PbZPf ]ß^UPe MM^ _a^ cêLeòû PjZACPVö

gâZaYU i§¥ZPe @Zeûò c¦òee PgZbZ @a‰ð^Udö c¦òe _âgZi^ ûe`eê c¦òeøê @ZPfZøcZkZPe iêi{òû øeZ~òaZ ijòû i§¥ZPe øZCWÿò@ZcZ^u _ZAñ _âaù^ û[Z bqò iõMUûe øZ~ð¥øâccZ^ @^êÂòû PjZA[ZGö
          øZCWÿU@Z PiaZ iõNcZ^u _leê øZCWÿò@Z cZ^u _ZAñ cZMYZPe LZ\¥P_d û[Z ùòøò›Ze a¥aiÚZ PjZA[ZGö Gjò ~ZûâZ gâZaYe _â[c eaòaZe VZeê _êYò Pgh eaòaZe _~𥫠·fê[ôPf c¤ RM^ÜZ[ _Z¬ò @^êiZPe gâZaY _ì‰òðcZ _~𥫠·fò[ZGö

SêfY ~ZûâZ
.
gâZaY gêøæ GøZ\gU VZeê _ì‰òðcU _~𥫠aZaZ @ZLŠPkgße c¦òe PbZM cŠ_Pe @Ze¸ jêG SêfY ~ZûâZö _âbêue ùk«ò aòMâj ù¦âPgLe, cZ _ZaðûUu ij aéhbZeêXÿ PjZA cjZicZPeZjPe PbZMcŠ_ iÚòû SêfY cŠ_Pe aòPR øe«òö gâZaYU i§¥ZPe cP^Zec _eòPagPe bqò iõMUûPe ûZPk ûZPk @Ze¸ jêG, jePMKeUu SêfY ~ZûâZö Gjò _að _*\òai a¥Z_U SêfY ~ZûâZe _eòicZ¯ò jêG MjàZ_ì‰òðcZ \ò^ö Gjò SêfY ~ZûâZ aZÉaòø¨ C_PbZM¥ö

MPYg _ìRZ

.
@ZLŠkcYUu iõøÌ cŠ_Pe MòeòRZ ^¦^ aòNÜ^Zg^ MYZ]ô_ûò MY_ûòue @ZiÚZ^ö MPYg aâû @aiePe Gjò cŠ_Pe MPYg_ìRZ @^êÂòû PjZA[ZGö Pøak PiaZdû ^êjñ«ò iZ]ZeY PfZø c¤ \òai a¥_ZU øZ~ð¥øâcPe @õgMâjY øeò MòeòRZ ^¦^u @ZgUaðZ\ _âZ¯ PjZA[Z«òö
_ZaðY (\êMðZ_ìRZ)
.
MPYg_ìRZ _e VZeê @Ze¸ PjZA~ZG _ZaðYö cìkZÁcU (\ìûUaZj^) VZeê @Ze¸ jêG P\aU \êMðZu PhZWÿg \òai a¥Z_U _ìPRZ›a _âbê gâU @ZLŠkcYUu c¦òee \lòY _ZgßðPe P\aU ø^ø\êMðZu c¦òeö P\aU C©e \òMøê cêLøeò @ZiU^Zö gâU RUCu MbðMéj c¤Pe gqòÊeì_Z P\aU _ZaðûU iòõjZi^ZeìXZ Cbd P\aUue PhZWÿg \òai a¥Z_U _ìPRZ›a GVZPe cjZicZPeZjPe @^êÂòû jêGö _ìeZY øPj P\aU \êMðZ PhZWÿgU eì_Pe PhZWÿg \òaia¥Z_U  ~ê¡Pe  cjòiZiêeøê a] øeò[ôPfö Gjò PhZWÿhU \òaia¥Z_U _ìPRZ›a PhZWÿgU \êMðZu CPŸg¥Pe ic_òðû PjZA[ZGö _âPû¥j ùŠò ~m ij PhZWÿg C_·e _ìRZ Gaõ i§¥ZPe iZõÄéûòø øZ~ð¥øâc û[Z _âaù^ gZe\Ud i§¥Zøê cP^Zec øeò PûZkò[ZGö @Zi«ê Pijò c]êecd gZe\Ud cPjZ›aøê c]êeûe øeòaZPe @Z_Yu iZ^Üò¤ ijP~ZMU PjCö
øZkU_ìRZ û[Z \U_ZakU C›a
.

øZ©òðø øé¾ ùûêŸðgUPe \ò_ZaPf¥Z›a @^êÂòû PjZA @cZaZi¥Z ûò[ôPe ^ògZ¡ðPe P\aU cjZøZkUu _ìPRZ›a @^êÂòû PjZA[ZGö P\aU cjZøZkU aZaZ @ZLŠkcYUu c¦òePe \lòY _ZgßðPe @ZiU^ö P\aU _âbêu ijòû _ZaðûUu eì_Pe _âûòÂòû [ôaZ PaPk cjZøZkU eì_Pe \êÁu iõjZe _ZAñ i^Ú_Zk^ _ZAñ aòPR øeòQ«òö    

\U_ZakUPe c¦òe \U_ZcZkZ \ßZeZ iêi{òû PjZA ^a a]ìe eì_ ]ZeY øeò[ZG ^P\LôPf aògßZi jêG^Zö
øZ©òðø _ì‰òðcZ (eZi _ì‰òðcZ)
.

_âbê gâU @ZLŠkcYUue øZ©òðø _ì‰òðcZ PiaZ _ìRZPe aòPghûß ejòQòö \òaia¥Z_U ~ZM ~mZ\ò øcð _Pe _âbê gâU @ZLŠPkgßeue jePMKeU Pag @_eZjÜPe @^êÂòû jêGö _âbê û[Z cZ _ZaðûUu PgZf ^òcòðû _âûòcZ aZaZu aWÿiõjZe Page _½ZûbZMPe iòjõZi^eêX PjZA[Z«ò û[Z b\âøe _âiò¡ @PgZø RêGfið _â\© PeK_¥ ^òcòðû jePMKeU cì©òð PeK_¥ iòõjZi^ @ZeêXZ PjZA i¹êLPe @aiÚZ^ øeò PgZbZa¡ð^ øe«òö ahðe cZûâ Gjò PMZúòG \ò^ _âbêue jePMKeU Pag @^êÂòû PjZA[ZGö
          eZi _ì‰òðcZPe i§¥Z øZ~ð¥øâc @ûUa cP^Zecö _âbêu iÚZdU cŠ_Pe ^éû¥MUûe øZ~ð¥øâc @^êÂòû PjZA i§¥Z _eòPagøê cP^Zec øeò PûZkò[ZGö

MUûZ Rd«U
.
P_KhcZi gêøæ ûâPdZ\gU ûò[ôPe _âbê gâU @ZLŠkcYUu c¦òe _âZwYPe MUûZ~m @^êÂòû PjZA[ZGö jeò Gaõ je @\ßòûUdö je PjCQ«ò _ec Pa÷¾aö MUûZ ø[ZcéûPe, ~mPe _âbêue c¦òee aZûZaeY _aòûâ PjC[ôaZ PaPk Gjò iaðiZ]ZeY ~mPe iZ]ZeY bqcZP^ c¤ @õgMâjY øeò[Z«òö
cjZgòa eZûâò (RZMe)
.

`Zf¨Mê^ cZi øé¾ ûâPdZ\gU MPû gòa ùûêŸðgU _âZeP¸ @^êÂòû jêG aZaZue _âiò¡ RZMe ~ZûâZö iZeZahðe øeZ~ZC[ôaZ ]cð ijòû Gjò PMZúòG \ò^Pe C_aZi I aâûPe icZ^ `k_âZ¯ò PjZA[ZGö
          aâZjà cìjê©ðPe _âbêue cwk @ZkûU ijòû ø^òøZ eZRZ iZPjaue _â[c NhðY PbZM PjaZ ijòû _jWòøò@Z LôùêWÿò PbZM PjZA[ZGö \òaia¥Z_U _âbê \òMZ´e PagPe aòPR øeò Cq \ò^ \gð^ \ò@«òö
          _âøéûPe i§¥Z _â[c _âje VZeê @Ze¸ jêG RZMe PiaZ_ìRZö eZûâPe 4 _âjePe Cq\ò^ CRZMe ejò _âPû¥ø _âjPe PhZWÿg C_·e _ìRZ @bòPhø Gaõ ~m PjZA[ZGö
          Pgh _âje _ìRZ Gaõ @bòPhø _Pe MwZ^\Ueê iõMéjUû _aòûâ 108 øki RkPe _âbêue cjZiÜZ^ @^êÂòû PjZA[ZGö
          ûû¨ijòû @Ze¸ jêG aZaZ @ZLŠkcYUue P\a\êfðb ʉð Pagö _âbê icÉ Ê‰ðZkZuZePe bìhUû PjZA P\aZ]ôP\a, eZRZ]ôeZR, cjZeZR, PagPe bqR^uê \gð^ \ò@«òö
          c¦òe _âgZi^ ûe`eê eZûâa¥Z_U iõZÄéûòø øZ~ð¥øâc @^êÂòû PjZA[ZGö bqR^u _ZAñ P_âZPRøÖe cZ¤cPe gâURUCu PiaZ _ìRZe \ég¥  I iê^ZPag _âiZeòû PjaZ ijòû \ìe\gð^ cZ¤cPe GjZ c¤ iò]Z _âiZeY PjZA[ZGö

RZMe eZûâòPe Pgh _âjePe PhZWÿg C_ùZe _ìRZ, ~mZ\ò øcð_Pe @Ze¸ jêG cjZ\U_ _ìRZö iZûLŠ MZcêQZ, _ò©k ^òcòðû cZX c¤Pe Néû _eò_ì‰ð øeò MZcêQZøê akòûZ øeò _âÉêû jêG cjZ\U_ö Pa÷÷\òø eUûòPe c¦òe PaXZ _eòøâcZ øeò c¦òe gUhðPe iÚZ_^ øeZ~ZGö ~ZjZe \gð^Pe icÉ _Z_ûZ_ ^Zg PjZA @Pgh _ìY¥ PjZA[ZGö RZMe aâû]ZeU bqR^u _ZAñ GjZjó ÷GøcZûâ @bUÁö

P\Zk~ZûâZ
.

`ZfMê^ cZi _ì‰ðcUPe @^êÂòû jêG aZaZ @ZLŠkcYUue P\Zk~ZûâZö _âbêue ùk«ò _âûòcZ cZ _ZaðûUue ijòû aéhbZeìXÿZ PjZA aòcZ^Pe PbZMcŠ_Pe Pck^ _ZAñ aòPR øeò[Z«òö aòbò^Ü iÚZ^eê @Ziò[ôaZ P\aZP\aUu ijòû còk^ _að @Ze¸ jêG eZûâòPeö jeu ijòû jeòueö baZ^Uu ijòû flàUue còk^ jêGö      

P\aZP\aUu còk^ iÚkPe ^ìû^ ahðe _¬òøZ _ZV øeZ~ZA MéjUû PjZA[ZGö
 
 
This is the official website of Baba Akhandalamani Temple, Aradi Dham , Bhadrak District, Odisha.
Site Designed by National Informatics Centre, District Unit, Bhadrak, Mail to : oribha@nic.in
Contentes are provided by the Temple Administration of Baba Akhandalmani- Aradi Dham
Best View - 1024 X 768 Pixel - IE 6.0+
.